តារាងពុម្ពអក្សរខ្មែរ អាស្វាដែក ថាយភ៍


អ្នក​រចនា : Sovannarout Nou (អាស្វាដែក / ASvadek)
ទំនាក់ទំនង : 015 868 608
Email: info.asvadek@gmail.com
Facebook page: www.facebook.com/asvadektype
ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម

ASvadek Blade - Version 1.00; 30,Dec 2014-2015

ASvadek Bokornew - Version 1.20 June 30, 2016

ASvadek Box - Version 1.00 January 24, 2015

ASvadek Brushline - Version 1.00 January 23, 2015

ASvadek Cartoon - Version 1.00 April 15, 2016

ASvadek Cello - Version 1.00 February 21, 2017

Asvadek Comic - Version 1.00 : 2013

Asvadek Comic 1 - Version 1.00 : 2013

Asvadek Comic 2 - Version 1.00 : 2013

Asvadek Comic 3 - Version 1.00 : 2013

ASvadek Edge - Version 1.00 May 14, 2015

ASvadek EdgeHollow - Version 1.00 May 14, 2015

ASvadek FastHand - Version 1.00 August 24, 2015

ASvadek FreeHand - Version 1.00 August 24, 2015

ASvadek Frightened - Version 1.00 August 24, 2015

ASvadek Hindi - Version 1.00 February 15, 2015

ASvadek Hollow - Version 1.00 February 15, 2015

Asvadek Home - Version 1.00 July 23, 2015

ASvadek Hongkbach - Version 1.00 January 10, 2014

ASvadek Kampuchea Love - Version 1.00 May 1, 2013

ASvadek Kbach S - Version 1.20 May 13, 2016

ASvadek KbachVora - Version 1.00 January 24, 2015

ASvadek Khmer Calligraphy - Version 1.20 May 22, 2016

ASvadek Lazy - Version 1.00 November 10, 2013

Asvadek Mokha - Version 1.00 : 2013

ASvadek Momo W - Version 1.10 June 08, 2017

ASvadek Moul Kbach - Version 1.00 April 08, 2016

ASvadek Moul - Version 1.00 April 07, 2016

Asvadek Papreay - Version 1.00 January 01, 2018

Asvadek Pen - Version 1.00 January 01, 2018

Add captionASvadek Pixel - Version 1.00 January 24, 2015
ASvadek Ribbon - Version 1.20 June 11, 2016

ASvadek RomChang - Version 1.00 June 16, 2017

ASvadek Samurai - Version 1.00 January 24, 2015

ASvadek Wave - Version 1.30 May 14, 2016

ASvadek Writehand - Version 1.00 February 15, 2015

ASvadek Zstorm - Version 1.20 July 19, 2016

Sovannaroth KhmerEN - Version 3.00 August 31, 2014

មើលក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀត ហើយអាចចុចលើរូបពុម្ពអក្សរបាន ដើម្បីមើលព័ត៌មានបន្ថែម

http://asvadek.blogspot.com/2018/06/asvadek-khom.html 

https://asvadek.blogspot.com/2018/06/asvadek-content.html 
https://asvadek.blogspot.com/2017/01/asvadek-brushline.html

https://asvadek.blogspot.com/2017/01/asvadek-edgehollow.html 


https://asvadek.blogspot.com/2017/01/asvadek-hollow.html


គាំទ្ររូបខ្ញុំបាទ ដើម្បីបន្តពុម្ពអក្សរថ្មីៗជាច្រើនទៀត
សូមទាញយកតាមរយៈលេខ 015868608
ថវិការដែលបានមក យកទៅចំណាយ លើថ្លៃសម្ភារៈ និង ទឹកភ្លើង ។ល។
ទាញយក / Download

Add a comment