តារាងបរិច្ចាគ ដល់ ព្រះសង្ឃ និង ជនមិនរកប្រាក់ចំនេញ

  1. ចែកជាធម្មទាន E-mail: khmerteach@gmail.com លេខឣត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌ ១០០៨៩៥៩០១
    ឈ្មោះ :
    ត្រាក់ កក្កដា    ភេទ ប្រុស  ឆ្នាំកំណើត 12-07-1982 ខេត្ត តាកែវ, ឃុំ ព្រៃផ្តៅ, បឋមសិក្សាភ្ញីមាស
  2. ចែកជាធម្មទាន E-mail: sinbunnarart@gmail.com ឈ្មោះ : ស៊ីន ប៊ុណ្ណារ៉ាត់    ភេទ ប្រុស លេខទូរស័ព្ទ 016 435 451
  3. អ្នកបន្ទាប់ប្រហែលជាលោកអ្នក 015 868 608

Add a comment